Đảng Cộng Hòa mất bốn viện ở cấp tiểu bang, chịu thất bại lớn nhất của đảng thiểu số trong bầu cử giữa kỳ 90 năm qua