Động cơ hơi nước, Điện thoại, Máy điện tín: Triển lãm toàn cầu năm 1876 báo hiệu một Kỷ Nguyên Mới của sức mạnh công nghiệp