Nhiệm kỳ tổng thống của Washington: Vinh quang và Trần tục