Hoa Kỳ: 24 tiểu bang cấm các khoản tài trợ ‘Zuckerbucks’ sau cuộc bầu cử năm 2020