Hoa Kỳ: Các quy định mới của Hạ viện giúp việc chuyển giao đất công của liên bang cho các tiểu bang trở nên dễ dàng hơn