Hoa Kỳ: Từ ngày 01/01, hàng triệu người có thu nhập và doanh nghiệp sẽ được cắt giảm thuế tiểu bang