Hồng Kông: AI có thể thay thế gần 30% việc làm, dẫn đầu các nền kinh tế trên thế giới