Khảo sát: Ngày càng có nhiều người Mỹ chuyển sang ứng dụng mua trước, trả tiền sau