Lục quân Hoa Kỳ dự đoán quân số sẽ giảm hơn 20,000 trong hai năm tới