Minnesota: Dân biểu Đảng Dân Chủ Craig thắng cử trong cuộc tái đấu với ông Tyler