Mưu đồ thực sự ẩn sau ‘kế hoạch hòa bình’ của Bắc Kinh