New Hampshire: Thành viên kỳ cựu của Đảng Dân Chủ bảo toàn ghế Quốc hội