Ngài John Adams đã từng đánh cược bằng sự nghiệp để bảo vệ quyền xét xử công bằng