Nghiên cứu cho rằng truyền thông xã hội đã làm khởi phát những sự sụp đổ ngân hàng gần đây