Nhà quản lý danh mục đầu tư: Chính sách chi tiêu của TT Biden là kết quả của sự ‘thiếu hiểu biết’