Nhà thầu của ICE báo cáo sai sự thật rằng việc sử dụng thiết bị theo dõi trên cổ chân người nhập cư bất hợp pháp gia tăng