Những Ý tưởng hình thành Hiến Pháp, Phần 9: Virgil và những nhà thơ khác