Tài liệu: FBI đã muốn tuyển dụng người đóng góp cho hồ sơ Steele trước khi phỏng vấn ông