Thống đốc Texas Abbott yêu cầu điều tra các NGO tiếp tay cho những người nhập cư bất hợp pháp