Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật chi tiêu 1.8 ngàn tỷ USD, từ chối duy trì Đề mục 42