TT Biden đưa ra hành động phủ quyết đầu tiên, chặn nghị quyết đầu tư chống ESG