Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Jared Golden giành được nhiệm kỳ thứ hai trong Quốc hội Maine