Văn phòng thống đốc Florida: ‘Quan điểm của chúng tôi là Disney sẽ trả các khoản nợ của mình’