Báo cáo: Hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, chào bán chứng khoán ra công chúng giảm mạnh trong năm 2022