Các nhà xã hội chủ nghĩa sử dụng các đoàn thể giáo viên để phá hoại giáo dục