UNESCO: Truyền bá lòng nhân đạo cùng với ‘giáo dục’ chủ nghĩa tập thể