Những người theo chủ nghĩa xã hội sử dụng trường công để phá hoại trình độ học vấn ở Hoa Kỳ