Các TNS Hoa Kỳ chất vấn Thứ trưởng Bộ Năng lượng về khoản tài trợ cho công ty do Trung Quốc sở hữu