California: Tiểu bang trao hàng tỷ USD cho các hợp đồng COVID không đấu thầu ‘tự động ký mới’