Dữ liệu California: Thêm một năm sụt giảm về số liệu di cư ròng