Những phương pháp trị bệnh thần kỳ ngoài sức tưởng tượng của người xưa