Những ý tưởng hình thành Hiến pháp (Phần 11): Livy