Hoa Kỳ: Số lượng việc làm gần đạt như kỳ vọng, nhưng nền kinh tế rõ ràng đang chậm lại

Chúng tôi vẫn đặt mục tiêu cho một cuộc suy thoái vào nửa cuối năm 2023.