Tam Tự Kinh – Đọc sách luận bút (P.35): Gian khổ đọc sách, có ngày thành tựu