Vấn đề cấp bách: Nhiều giếng dầu vô thừa nhận và mỏ quặng bị bỏ hoang từ lâu, với 5 tỷ USD ngân sách để phong kín