Những ý tưởng hình thành Hiến Pháp (Phần 12): Plutarch