Những ý tưởng hình thành Hiến Pháp (Phần 13): Sử gia Tacitus