Buổi phỏng vấn một học sinh Violin – Phần II – Tập 19 | Khóa học dành cho cha mẹ

Giáo dục là dạy cách làm người, đặc biệt là khi đứa trẻ còn nhỏ. Nếu anh ta đã là sinh viên đại học rồi thì có thể không còn cơ hội nữa.