Những ý tưởng hình thành Hiến Pháp (Phần 16): John Locke và Tu chính án thứ Chín