Phản hồi chính xác cho trẻ Tập 14 | Khóa học dành cho cha mẹ

Khi con cái ngỗ nghịch, cha mẹ nhất định phải phản ứng kịp thời và chính xác. Gặp phải những vấn đề khó giải quyết chính là cơ hội cho cha mẹ tích lũy trí tuệ. Cha mẹ cũng cần tự hỏi bản thân, bạn muốn làm điều gì nhất? Bạn có thành tâm thành ý đối xử với con cái không? Bạn có từ trong tâm hồi âm lại con mình hay không?