Một bác sĩ ở thị trấn nhỏ đang giúp định hình lại cộng đồng của mình như thế nào