Những thống khổ của cô con gái 3 tuổi đã thay đổi nhận thức của nhà trị liệu về thiên chức làm mẹ như thế nào