Những ý tưởng hình thành Hiến Pháp, Phần 17: Ngài Isaac Newton