Sức khỏe tinh thần có nằm trong tầm kiểm soát của bạn không?

Nghiên cứu mới cho thấy niềm tin rằng bạn có thể cải thiện sức khỏe tinh thần của mình có liên quan với trạng thái tinh thần tích cực hơn