Nghiên cứu: Những người làm vườn có nguy cơ bị bệnh tâm thần và bệnh kinh niên thấp hơn