Retrovirus chiếm 8% DNA của người, có thể tốt cho miễn dịch