Tỷ lệ sinh giảm mạnh ở các nước chích vaccine nhiều