Các nghiên cứu cho thấy cà phê ngăn ngừa bệnh Alzheimer, nhưng có 7 nhóm người nên tránh