Nhiễm nấm giết chết hàng triệu người, nhưng có rất ít phương pháp điều trị hiệu quả