Rượu có thực sự đem lại lợi ích cho sức khỏe?

Nghiên cứu mới cho thấy có khả năng các nghiên cứu trước đây đưa ra kết luận không chính xác do vấn đề lựa chọn dữ liệu.